Ogłoszenia o przetargach

Poniżej znajdą Państwo informacje o aktualnie ogłoszonych przetargach przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.
Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią oraz składanie ofert przetargowych.

K-2018-02

nazwa zadania

Sukcesywny zakup paliw płynnych i gazowych dokonywany w sposób ciągły w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliwowych Sprzedającego

numer zadania

K-2018-02

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

więcej

Uwaga: Odpowiedzi na pytania Oferentów  z dnia 19.02.2018 r.

Zmienione Materiały do postępowania z dnia 19.02.2018 r.

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1579).

termin składania ofert

09 marzec 2018 r. do godziny 10:00

K-2017-22

nazwa zadania

Sukcesywna dostawa i rozładunek polielektrolitu do odwadniania na prasach taśmowych osadu przefermentowanego pochodzącego z oczyszczalni ścieków „Centrum” w Dąbrowie Górniczej

numer zadania

K-2017- 22

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

więcej

Uwaga: Odpowiedzi na pytania Oferentów  z dnia 22.01.2018 r. , z dnia 02.02.2018 r. oraz z dnia 19.02.2018 r.

Zmodyfikowane Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.02.2018 r.,

Zmienione Materiały do postępowania z dnia 19.02.2018 r.

Odpowiedzi na pytania Oferentów  z dnia 27.02.2018 r.

rodzaj zamówienia

Dostawa

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie  wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 01.03.2018 r. do godziny 12:00

K-2017-19

nazwa zadania

„Wykonywanie usług związanych z utrzymaniem czystości w obiektach Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.”

numer zadania

K-2017- 19

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) 

termin składania ofert

06.12.2017 r. do godziny 12.00

K-2017- 12

nazwa zadania

„Odbiór ziemi oraz gruzu pochodzących z wykopów po awariach, stanowiących odpad inny niż niebezpieczny o kodzie 17 05 04”

numer zadania

K-2017- 12

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony -  zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/ Dostawców/ Usługodawców 

termin składania ofert

16.10.2017 r. do godziny 12.00

K-2017- 08

nazwa zadania

Zakup, dostawa i rozładunek flokulanta do zagęszczania na zagęszczaczu mechanicznym osadów nadmiernych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków „Centrum”.

numer zadania

K-2017- 08

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej
UWAGA: Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 14.11.2017 r., zmodyfikowane Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.11.2017 r., zmienione Warunki Zamówienia z dnia 14.11.2017r.

rodzaj zamówienia

Dostawa

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców 

termin składania ofert

20.11.2017 r. do godziny 12.00

K-2017-20

nazwa zadania

„Zakup i dostawa materiałów masowych: piasek, tłuczeń, humus LOCO siedziba Zamawiającego”

numer zadania

K-2017- 20 

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

UWAGA: zmodyfikowane Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.11.2017r. i zmodyfikowane Warunki Zamówienia z dnia 08.11.2017r.”

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z procedurą

termin składania ofert

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 17 listopad 2017 r. do godziny 12.00

K-2017-05

nazwa zadania

„Odcinkowe wymiany sieci wodociągowej wraz z renowacją terenu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza w okresie 3 lat.”

numer zadania

K-2017-05

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

05 październik 2017 r. do godziny 12.00

IN-2017- 07

nazwa zadania

„Przebudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap 3” - II postępowanie, realizowana w ramach zadania „Współpraca z UM-kanał”

numer zadania

IN-2017-07

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej
UWAGA: przedmiar robót-zmiana 18.09.2017r., Warunki Zamówienia-zmiana 19.09.2017r., Odpowiedzi na pytania Oferenta z dn. 19.09.2017r.

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

21 września 2017 r. do godziny 12.00

K-2017-13

nazwa zadania

Zakup i dostawa wodomierzy LOCO Magazyn Zamawiającego

numer zadania

K-2017-13

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

25 wrzesień 2017 r. do godziny 12.00

K-2017-16

nazwa zadania

Najem zewnętrzny uzupełniający wraz z obsługą polegający na wykonywaniu usług transportowo-sprzętowych

numer zadania

K-2017-16

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

UWAGA: Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 07.11.2017 r.

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

13.11.2017 r. do godziny 12.00

K-2017-10

nazwa zadania

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o. o.

numer zadania

K-2017-10

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

termin składania ofert

25 wrzesień 2017 r. do godziny 12.00

IN-2017-07

nazwa zadania

Przebudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap 3

numer zadania

IN-2017-07

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

21 wrzesień 2017 r. do godziny 12.00